Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
4η ΒΙΠΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:45
9 09:35 09:55
10 10:25 10:45
11 11:35 11:55
12 12:25 12:45
13 13:15 13:35
14 14:05 14:55 14:25
15 15:45 15:15
16 16:50 16:05
17 17:45