Κατεγραμμένες Διαδρομές84214
Κατεγραμμένες Γραμμές440 (73%)
Κατεγραμμένες Στάσεις17870 (72%)
Γραμμές με χρόνους στάσεων597 (99%)
Στάσεις με ωράρια22106 (89%)