Κατεγραμμένες Διαδρομές94803
Κατεγραμμένες Γραμμές425 (69%)
Κατεγραμμένες Στάσεις17460 (69%)
Γραμμές με χρόνους στάσεων608 (99%)
Στάσεις με ωράρια22218 (87%)