Κατεγραμμένες Διαδρομές102990
Κατεγραμμένες Γραμμές417 (69%)
Κατεγραμμένες Στάσεις17068 (67%)
Γραμμές με χρόνους στάσεων597 (99%)
Στάσεις με ωράρια22264 (88%)