Κατεγραμμένες Διαδρομές79608
Κατεγραμμένες Γραμμές451 (78%)
Κατεγραμμένες Στάσεις18553 (78%)
Γραμμές με χρόνους στάσεων569 (99%)
Στάσεις με ωράρια21579 (91%)